Phật giáo và đời sống

Ta là ai

Công dã tràng sóng vỗ tiêu tan!

 

Ta là ai ? Mà mê mải lang thang?

Trong đảo điên đãi cát tìm vàng. 

Bằng si hận tham lam nghi mạn, 

Công dã tràng sóng vỗ tiêu tan! 

Ồ! Ta từ nơi cõi hồng hoang,

Cùng nhởn nhơ trăng nước mây ngàn.

Trong tịch diệt an vui miên viễn.

Không bóng hình, chung cuộc mối mang.

Mượn xác thân này để lang thang. 

Nổi trôi trong mưa gió bụi đàng.

Xuân Hạ Thu Đông tùy duyên hiện.

Hòa sáu cung muôn điệu thế gian!

                                             Aovu Cohan