Pháp âm Mantra

TỤNG KINH CỨU TOÀN THÀNH

   Triều Tấn, đất Bình Nguyên có ông Lưu Đô, làng của ông ở có hơn một nghìn nóc nhà đều phụng Phật pháp, thường cúng dường Tăng Ni. Gặp lúc xứ Bắc Lỗ có nhiều người trốn vào trong thành ông Lưu. Chúa xứ Bắc Lỗ giận lắm sắp sửa giết hết cả thành. […]