Phật giáo căn bản

Lục Hòa Cộng Trụ – làm lên sức mạnh của Tăng Già.

“Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, thiền tịnh, hoan hỷ, tín thanh và ở đây quán tri đúng thời trong các pháp thiện.. Lục Hòa Cộng Trụ – làm lên sức mạnh của Tăng Già. Một thời, Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: Này các Tỳ-kheo, có tấm […]

Chọn người xuất gia

Khi xưa khi chọn người xuất gia các sư phụ trụ trì thường Luận về năm hay tháng có gặp các Thức hay không, có mười loại Thức dưới đây xin nói sau.: Nếu gặp một hoặc hai, ba Thức trong mười loại Thức kể dưới đây, mới cho xuất gia. Bằng chẳng gặp một […]

Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử

Bài viết mới nhất của Hòa thượng – Thiền sư Thích Thanh Từ trên giai phẩm Tuần báo Giác Ngộ Vu lan.   GN – Người thế gian không hiểu nên thường oán trách cha mẹ không có phước nên sanh ra mình khổ, hoặc cha mẹ không có tài nên mình thua sút người […]