Pháp âm Mantra, Văn học phật giáo

TỤNG KINH CỨU TOÀN THÀNH

   Triều Tấn, đất Bình Nguyên có ông Lưu Đô, làng của ông ở có hơn một nghìn nóc nhà đều phụng Phật pháp, thường cúng dường Tăng Ni. Gặp lúc xứ Bắc Lỗ có nhiều người trốn vào trong thành ông Lưu. Chúa xứ Bắc Lỗ giận lắm sắp sửa giết hết cả thành. Được tin giữ ấy, cả già trẻ đều kinh sợ, ông Lưu khuyên người trong thành kẻ thời tụng kinh Phổ Môn, người thời niệm Quán Thế Âm, cả thành đều y theo lời ông Lưu. vài ngày sau, trong điện chúa Lỗ, bỗng có một vật từ trên không rơi xuống sân chầu chạy quanh cột điện rồi dừng lại, xem ra là quyển Diệu Pháp Liên Hoa  Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Chúa Lỗ thấy điềm vậy vừa mừng vừa cảm động bèn tha cho cả thành.

 

 

                 ( rút trong Pháp Uyển Châu Lâm )

 

         – Đoạn trích trên ” Pháp Uyển Châu Lâm ” Ý muốn gửi đến hàng hậu nhân đệ tử Phật, những người theo Phật có một đức tin vững chắc, thành tâm, chú nguyện, nhiếp tâm, nhiếp ý, với một đức tin vững chắc không thối chuyển khi hành trì ( những lời Phật dạy ) thì bao nhiêu khổ đau, nghiệp báo, với muôn van trắc trở, lo toan, đấu tranh, những điều làm nên khổ đau sẽ vơi đi, sẽ mang lại một niềm hạnh phúc, an nhiên tự tại trong cuộc sống, 

                     Tỳ Kheo Thích Pháp Hào