Phật giáo và đời sống

Hướng về kỷ niệm Ba mươi năm Phật giáo Việt nam

Ba mươi năm chặng đường qua Ngoảnh nhìn ai dễ nhận ra chính mình

Cổ nhân dậy Tam Thập Nhi Lập

Ba mươi năm một chặng đường đi

Bao đổi thay hôm nay đã những gì

Là : Hỷ – Xả – Từ – Bi vô lượng

Là thanh thản, Tâm không, Vô tướng

Hạt đề hồ cho Lục đạo khinh an

Ta tự hỏi ta: Đã giây phút ư nhàn

Thường Tinh Tấn Tam Vô Lậu Học

 KHÉO TỰ ĐIỀU PHỤC THÔI

Ba mươi năm chặng đường qua
Ngoảnh nhìn ai dễ nhận ra chính mình
Vàng thau một kiếp lênh đênh
Ồ kia con mộng vô tình giăng tơ
Thiên sa hà sóng nhấp nhô
Con thuyền Bát Nhã neo bờ nào chăng
Ngỡ buông chèo vỡ sông Trăng
Chợt nghe hồn vọng xa xăm gọi về
Đã đành rằng nặng câu thề
Nghe trong gió thoảng đường về còn xa
Ba mươi năm vẫn là ta
Giữa dòng sinh tử vẫn nhà thế gian
Bồ Đề nghiêng bóng đền vàng
Aovu Cohan vẫn khoác áo tơi