Phật giáo và đời sống

Sắc trần

Soi tâm ta để nhổ cỏ lòng ta 

Cảnh sắc trần là đài gương tĩnh lặng .

Soi tâm ta để nhổ cỏ lòng ta

Dạo mười phương bầu bạn với cuội già.

Đạp trúc biếc bắt hư không bỏ túi.

Mặc ai mải với sắc không trong ba cõi.

Mỹ hầu buông thiết bảng để đề thơ.

Chẳng nói chân như cũng chẳng luận ba thừa.

Hoa đốm vẫn tùy duyên bât biến.

 

 Cuội Già