Phật giáo và đời sống

Dạy mình

Thân giả tạm vay mượn Chứa phiền não khổ đau Vòng kiếp nghiệp sinh tử Giải thoát đi về đâu

Chẳng biết mình là ai

Chẳng biết từ đâu đến

Đến đây để làm gì?

Làm gì trong bao lâu? 

Mai đi đâu về đâu?

Mây bay và gió thổi,

Mặt trời và mặt trăng, 

Vẫn luôn ở trên đầu.

Dòng sông đời vẫn chảy, 

Ngày nắng mưa qua mau! 

Vô thường khi chợt đến

Mình đi đâu về đâu? 

Mình biết mình là ai

Vốn chẳng từ đâu đến

Cũng chẳng đi về đâu

Vô thường kia chợt đến 

Ta lại làm từ đầu

Chẳng Tìm – Cầu – Lấy – Bỏ

Không suy lường cạn sâu 

Quán Mâu Ni tịch tĩnh

Cuộc sống thật nhiệm mầu

Bằng lòng với đang có

Hết phiền não khổ đau

Cuội Già