Phật giáo Bình Phước

Thông báo nội dung họp định kỳ BTS Bình Phước

HỌP ĐỊNH KỲ BTS GHPG TỈNH

Ngày 08/05/2013

 

  • Niệm Phật cầu gia hộ.
  • Hòa Thượng Trưởng ban chỉ đạo nội dung chương trình nghị sự:

 

–         Lễ Phật Đản (thiết kế lễ đài, nội dung tổ chức, trách nhiệm của từng BTS huyện, cá nhân các thành viên BTC Đại lễ).

–         Kế hoạch tổ chức An Cư Kiết Hạ của Trường Hạ Phật Giáo Bình Phước.

–         Báo cáo tài chính thu Niên liễm và cúng dường công đức Lễ Phật Đản.

–         Thông báo hiệp thương nhân sự mới BTS Phật giáo huyện Chơn Thành.

 

  • Tổng kết phiên họp:

–         Trưởng Ban Văn Hóa: Sư cô Thích Nữ Nhuận Trí phối hợp BTS hai huyện Hớn Quản và Lộc Ninh cùng Ban HDGĐPT cùng thiết kế và trang trí lễ đài đảm bảo xong trước ngày 14/4 al.

–         Ẩm thực: Giao Ni Sư Nhật Khương  chùa Quang Minh chịu trách nhiệm chính. Các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập,Đồng Phú, Đồng Xoài, Phước Long mỗi huyện  bổ sung thêm một món, Bếp BTS chịu trách nhiệm nấu cơm.

–         Thị giả: Nhân sự các huyện Bù Đốp, Bình Long, Chơn Thành, Hơn Quản, Lộc Ninh.

–         Lịch tổ chức lễ Phật Đản các Huyện, Thị trong tỉnh:

 

          + 15/05/2013(06/04AL): Huyện Hớn Quản – Chùa Thanh Lâm

          + 17/05/2013(08/04AL): Huyện Đồng Phú – Chùa Thanh Tâm

                                                   TX Phước Long – Chùa Long Đức

          + 18/05/2013(09/04AL): TX Bình Long – Chùa Tân Minh

          + 19/05/2013(10/04AL): Huyện Bù Đăng – Chùa Thanh Minh

          + 20/05/2013(11/05AL): Huyện Bù Gia Mập – Chùa Thanh Hoa

          + 21/05/2013(12/05AL): Huyện Chơn Thành – Chùa Hưng Long

          + 22/05/2013(13/04AL): Huyện Lộc Ninh – Chùa Linh Sơn

          + 23/05/2013(14/04AL): TX Đồng Xoài  – Chùa Quang Minh

          + 24/05/20134(15/04AL):         VPBTS chùa Thanh Long

 

–         Nhân sự BTS Phật Giáo huyện Chơn Thành: 13 vị do Thượng Tọa Thích Tỉnh Cường – (Phó Tưởng Ban TT BTSPG) Làm Trưởng Ban

 

–         Kế hoạch An Cư Kiết Hạ:

*Ngày 24/05/2013(15/4 Al) Chính thức khai hạ Hạ Trường Tổ đình Thanh Long,  Văn phòng BTSPG Bình Phước.

*Ngày 25/05/2013(16/04Al) khai hạ trường hạ Ni Bình Phước

*Hành giả An Cư đăng ký nhận và nộp hồ sơ tại văn phòng BTS các huyện thị để BTS huyện thị nộp về BTS PG tỉnh.

*Tăng Ni cư trú trong địa bàn Tỉnh Bình Phước nếu không có hồ sơ hợp lệ theo mẫu quy định của BTS tỉnh sẽ không được cấp chứng chỉ An Cư.

*Ban Trị Sự PG tỉnh Bình Phước không cấp hồ sơ lẻ cho mỗi cá nhân tự đăng ký.

*Mọi hồ sơ đăng ký An Cư đều phải được nộp về văn Phòng BTS trước ngày 24/5/03 (15/4 Al)

                                            Bình Phước ngày 08/05/03

              Phó Thư Ký Chánh Văn Phòng BTSPG tỉnh Bình Phước

                                              Đại Đức Thích Giác Đạo