Tăng Chúng Đức Bổn A Lan Nhã Khánh Tuế Tôn Sư

Tăng Chúng Đức Bổn A Lan Nhã Khánh Tuế Tôn Sư

Ân Giáo Dưỡng Một Đời Nên Huệ Mạng Nghĩa Tôn Sư Muôn Kiếp Khó Đáp Đền.      Tinh thần tôn sư trọng đao tự bao giờ đã thấm sâu vào nếp sống, cách nghĩ của người dân Việt chúng ta.      Sáng ngày 03.01. năm Giáp Thìn. Tăng – Ni tứ chúng đạo […]