Lễ thế phát xuất gia – chùa Đức Bổn A Lan Nhã

Lễ thế phát xuất gia – chùa Đức Bổn A Lan Nhã

 Con đi nhé! Mẹ Cha xin ở lại Đoạn duyên đời, Con nối gót Như Lai Học theo giáo pháp của Ngài Mới mong thoát khỏi, trả vay nặng nề      Với ý chí xuất gia tìm cầu đạo pháp, trải qua khoảng thời gian tập sự dưới mái già lam tại huyện nhà […]