Thủ Tục Hành Chánh

Về Việc Thành Lập Đơn Vị Phật Giáo Cơ Sở

   Vừa qua văn phòng BTS  đã nhận được hồ sơ của Ông Bùi Thanh Hương ở Xã Đăng Hà xin thành lập đơn vị Phật Giáo cơ sở, thể theo nguyện vọng bà con Xã Đăng Hà. Trình Tự- Thủ Tục: pháp nhân, pháp lý cũng như phương hướng thành lập.

  Căn cứ theo lệnh //L-CTN của chủ tịch nước vè việc công bố Luật tín ngưỡng, tôn Giáo.

  Căn cứ vào Luật tín ngưỡng, tôn Giáo: điều 27 khoản 1 khoản 3. Điều 28 khoản 2 và 3. Điều 29 khoản 2.

  Quy trình thành lập cở sở hoạt động tôn Giáo.

    Theo khoản1,  khoản 2 khoản 3 điều 29:

     – Trước khi thành lập cơ sở tôn giáo, tổ chúc tôn có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29

    – Hồ sơ đề nghị thành lập gồm có: văn bản đề nghị nêu rõ lý do. 

+ tên tổ chức,

+ người đại diện tổ chức

+ địa bàn hoạt động,

+ số lượng tín đồ

+ địa điểm dự kiến đặt trụ sở.

  • Người đại diện và dự kiến lãnh đạo tổ chức thành lập cơ sở tôn giáo: có Sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp,
  • Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở
  • Bản kê khai tài sản hợp pháp.

Phải có đầy đủ pháp nhân, pháp lý

  • Pháp Nhân:

+ Thành lập ban đại diện cơ sở Phật Giáo

+ Người đại diện đứng ra thành Thành lập ban đại diện cơ sở Phật Giáo

+ Phật tử thuận thành

+ không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

+ có uy tính trong địa phương

+ đủ sức khoẻ nhiệt tình tham gia xây dựng giáo hội.

  • Pháp Lý

Theo khoản 3 điều 28 của luật tính ngưỡng tôn giáo.

+ có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở

+ đất không tranh chấp

+ hội tụ đầy đủ điều kiện đất cơ sở tôn Giáo, đất hiến do đích thân người đứng tên chủ sở  hữu, viết cam kết hiến, giao lại vô điều kiện đất cho nhà nước sở hữu để thành lập đơn vị Phật Giáo.