Đức Đạt Lai Lạt Ma

Điều tuyệt vời nhất và tệ hại nhất của chúng ta

Tổ tiên ta xưa, từ thuở mang gươm đi mở cõi, hễ nơi nào được dựng làng, lập ấp thì nơi đó có đình, có chùa. Đình để cúng tế tổ tiên, chùa để phụng thờ chư phật. nhờ đó mà đời sống tinh thần dân tộc được đứng vững, giá trị tâm linh ngày càng khởi sắc thanh …